INSTAGRAM FACEBOOK VIMEO

Integritetsskyddspolicy MYM Custom Publishing AB.

Integritetsskyddspolicy MYM Custom Publishing AB.

MYM Custom Publishing AB, organisationsnr 556486-1523, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Stockholm, är en av Sveriges största byråer inom content marketing. För våra kunder producerar vi innehåll i rörligt, print- och digitalt format. MYM har funnits sedan 2006 och är ett helägt dotterbolag till Aller Media AB.

Bestämmelserna i denna integritetspolicy gäller även för all mobil åtkomst och användning av mobila enheter.

När du använder MYMs olika tjänster samlar vi in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Därför är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder MYMs tjänster. Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster.

MYM är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet och använder oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

Vår webbplats kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och Make Your Mark är inte ansvarigt för deras verksamhet eller deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör därför granska integritetspolicyerna för webbplatserna innan några personuppgifter skickas till dem.

 

Behandling av dina personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Som nämnts ovan är MYM personuppgiftsansvarig för behandlingen och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter, implementerar eller kompletterar sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du har beställt en produkt eller tjänst av MYM har du ingått ett avtal med MYM och vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att administrera din beställning samt för att kunna leverera den produkt eller tjänst du har beställt.

Utöver att behandla dina personuppgifter för att fullgöra köpet av produkter och tjänster kan MYM komma att använda dina personuppgifter för andra ändamål och med stöd av andra rättsliga grunder, vilka anges nedan.

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du har beställt en produkt eller tjänst av MYM har du ingått ett avtal med MYM och vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att administrera din beställning samt för att kunna leverera den produkt eller tjänst du har beställt.

Utöver att behandla dina personuppgifter för att fullgöra köpet av varor och tjänster kan MYM komma att använda dina personuppgifter för andra ändamål och med stöd av andra rättsliga grunder, vilka anges nedan.

I det fall en tjänst som vi tillhandahåller kräver ditt samtycke kommer vi alltid att uttryckligen be dig lämna ditt samtycke till en sådan tjänst och till att vi behandlar dina personuppgifter i ett sådant fall. I samband med att du lämnar ditt samtycke kommer du att få bekräfta att du har läst den här integritetspolicyn och att du samtycker till att dina uppgifter behandlas på det sätt som beskrivs häri. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och du kan alltid meddela oss på kontaktuppgifterna nedan om du inte önskar delta i sälj- och marknadsaktiviteter.

 

Lagring av personuppgifter

MYM vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder. Därefter raderas personuppgifterna.

 

Överföring av personuppgifter

MYM iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. MYM kan komma att använda sig av personuppgiftsbiträden för att utföra sin verksamhet och tillhandahålla dig de tjänster du beställer. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att MYM ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till Skatteverket och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

 

Sådana överföringar som anges ovan kan endast göras till bolag inom EU eller EES (dvs. alla EU:s medlemsstater samt Island, Norge och Lichtenstein).

MYM kan dock komma att använda sig av personuppgiftsbiträden, som webbaserade projektverktyg, som är etablerade i tredje land, till exempel USA. I dessa fall vidtar MYM lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med internationell standard.

 

Återkallelse av samtycke

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, t.ex. vad gäller prenumeration på nyhetsbrev, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta MYM enligt nedan. Om du vill avsluta prenumerationen på MYMs nyhetsbrev finns en länk för detta i varje utskick. Observera att du kan komma att få inbjudningar till seminarier eller annat som kan vara relevant för dig. Vill du helt avsäga dig information från oss, kontakta oss enligt nedan.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter i dina kontoinställningar online, om du har ett konto på någon av våra webbplatser, eller genom att kontakta kundservice enligt nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta oss enligt nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att MYMs behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

 

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på MYMs webbplats www.makeyourmark.se. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

 

Kontakta oss

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på nedan kontaktuppgifter.

 

MYM Custom Publishing AB

Box 3265

103 65 Stockholm

 

Kontaktperson:

Anna Olsson

E-post: anna.olsson@makeyourmark.se

Telefonnummer: 0704-94 56 29

 

Tack för att du läste vår integritetspolicy. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.

    Google Analytics